Podatki w Polsce – jakie mamy prawa jakie obowiązki?

Posted by on mar 13, 2014 in Artykuły | 0 comments

Ministerstwo Finansów ustanawia najważniejsze prawa oraz obowiązki każdego płatnika. Ich znajomość może przyspieszyć wywiązywanie się z zobowiązań skarbowych, rozliczenie pitu oraz monitorowanie, czy prawa nie są nadużywane i czego wolno oczekiwać od urzędu skarbowego. 

Prawa

W poniższym tekście wymienione są prawa podatnika wraz z niewielkim wyjaśnieniem. Czekający pit do wypełnienia nie musi wywoływać negatywnych konotacji, kiedy poznamy się z przysługującymi nam prawami.

Prawo do zwrotu nadpłaty podatku

Jeśli pokryty został nienależny podatek lub w wysokości większej niż standardowa (zarówno w przypadku zaliczek na podatek) podatnikowi, po zmniejszeniu ewentualnych zaległości skarbowych, przysługuje zwrot należnych pieniędzy z przepłaconych pitów. Prowadzone są one na podane konto bankowe lub w przypadku braku jego bycia – w gotówce. Jeśli zostaje ona przesłana przekazem pocztowym, od jej cenie odliczany jest koszt wysyłki.

Prawo do korekty deklaracji

W przypadku popełnienia omyłki w wypełnianej deklaracji oraz jeżeli pit do druku już poszedł i został oddany do urzędu, można wykonać korekty. Takie uprawnienie zostaje natomiast zawieszone, jeżeli przeciw podatnikowi trwa postępowanie podatkowe lub przechodzi on kontrolę podatkową. Żeby skorygować błąd należy dostarczyć korygującą deklarację i uzasadnienie przyczyn dokonywanej korekty.

Prawo do żądania zaświadczenia

Jeśli obywatel potrzebuje oficjalnego potwierdzenia pewnych zdarzeń lub stanu prawnego, urzędnik na jego żądanie, w czasie 7 dni posiada obowiązek wystawić takie zaświadczenie.

Prawo do ochrony danych

Wszelkie informacje podane w deklaracjach fiskalnych dodatkowo we wszystkich pozostałych dokumentach oraz informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego, gdy np. pity 2013, są objęte tajemnicą skarbową.

Prawo do terminowego załatwienia sprawy przez urząd

Przywilejem  obywatela jest oczekiwanie, że jego sprawa zostanie uwzględniona bez zbędnej zwłoki. Urząd posiada czas na zrealizowanie jej do miesiąca, chyba że kwestia jest wyjątkowo skomplikowana - to do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W wypadku, kiedy sprawa nie zostanie rozpatrzona w czasie, organ posiada obowiązek powiadomić obywatela wraz z podaniem przyczyny niedotrzymania czasu i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

Inne prawa podatnika to:

a)      Prawo do ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

b)      Prawo do zaskarżenia postanowienia

c)      Prawo do pisemnej interpretacji

d)      Prawo do ustanowienia pełnomocnika do podpisania zeznania (deklaracji)

e)      Prawo do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym

f)       Prawo do przywrócenia terminów procesowych

g)      Prawo do zaskarżenia decyzji

h)      Prawo do wzruszenia ostatecznej decyzji

i)        Prawdo do wystąpienia o zwrot kosztów postępowania

j)        Prawa w zakresie kontroli podatkowej

Obowiązki

Podatnik ma jeszcze obowiązki względem urzędu skarbowego. Mają one wesprzeć w odpowiednim i terminowym rozliczeniu, jako iż dobry pit to reguła spokojnego i szybkiego załatwienia sprawy.

Obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym

Osoby prawne mają obowiązek posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Żeby go zdobyć muszą zwrócić zgłoszenie identyfikacyjne na określonym formularzu. Osoby fizyczne mogą podawać się przy rozliczeniach jedynie numerem PESEL. Nie potrzebują się one nigdzie rejestrować.

Obowiązek przestrzegania terminów płatności

Terminowe płacenie podatków jest jednym z najważniejszych obowiązków podatnika. Daty ostateczne różnią się w zależności od sposobu powstania zobowiązania skarbowego i charakteru podatku. W wypadku przekroczenia terminu, bez poinformowania podatnika, naliczane zostają odsetki za zwłokę.

Obowiązek przechowywania dokumentacji

Do czasu skończenia się terminu przedawnienia (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął okres płatności podatku), podatnik ma obowiązek przechowywać wszystkie dokumenty podatkowe (rachunki, faktury, księgi podatkowe itp.).

Obowiązek zawiadamiania organu o zmianie adresu

Bezwzględnie zmiana adresu w postępowaniu skarbowym powinna być zgłoszona do urzędu. W wypadku wyjazdu za granicę na okres co najmniej dwóch miesięcy, jesteśmy w obowiązku wybrać pełnomocnika ds. doręczeń. Jeśli ta zmiana nie zostanie zgłoszona, przesyłki uznaje się za oddane pod stary adres.

Inne obowiązki podatnika:

a)      Opłata skarbowa

b)      Obowiązek stawiania się na wezwanie urzędu

c)      Obowiązki w trakcie kontroli podatkowej (wyjaśnienia, udostępnianie dokumentów)

Poznaj prawa i obowiązki podatnika w Polsce. Nie bój się rozliczać z podatku online - masz na to czas do końca kwietnia 2014 roku.

Zobacz też! program pit 38

podatki pit pit 38 giełda rozliczenie roczne PIT online ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>